Nederland en Duitsland tussen inflatie en recessie

Voor gezonde overheidsfinanciën moet de economie ziek zijn

Het fiscale conservatisme van Duitsland en Nederland beperkt duidelijk het groeipotentieel van beide landen. De 45% van de economen en denktanks die actief zijn in het aiece research network vindt het huidige monetaire beleid in de eurozone te restrictief, terwijl slechts 25% het juist vindt. De respondenten wezen met name op de regeringen van Duitsland en Nederland als degenen die hun economieën slechts onvoldoende ondersteunen. Het begrotingstekort van deze twee landen zal dit jaar 1,6% van het BBP bedragen voor de eerste en 2% van het BBP voor de tweede. Ter vergelijking: het cijfer voor Italië zal naar verwachting 4,4% en voor Frankrijk 5,3% bedragen. Tegelijkertijd kampen veel landen met een veel hogere inflatie dan bijvoorbeeld die tussen de Rijn en de Oder. Het is als tussen een aambeeld en een hamer: of je geeft minder geld uit aan het stimuleren van bedrijven, wat leidt tot een vertraging van de economie en uiteindelijk tot een recessie in het land (Duitsland, Nederland), of je verhoogt de overheidsschuld en het begrotingstekort door buitensporige uitgaven, waardoor geld in de economie wordt gepompt, wat inflatie met zich meebrengt (Italië, Frankrijk).

In 2023 betaalde het zich uit om een expansief begrotingsbeleid te voeren dat een recessie vermijdde. In termen van BBP hebben hogere overheidsuitgaven in Italië en Frankrijk de dalende vraag vervangen, wat heeft geleid tot positieve groeicijfers. Landen die hun begrotingsbeleid afkoelden, bereikten lagere groeicijfers en betaalden dit in sommige gevallen met een recessie (zie Nederland, waar het BBP volgens de laatste cijfers met 0,3% op jaarbasis daalde). Denemarken onderscheidt zich van dit patroon, omdat het ondanks zijn restrictieve begrotingsbeleid een groei van bijna 2% heeft bereikt. Het is echter vermeldenswaard dat de economische groei werd gestimuleerd door het enorme succes van Novo Nordisk, de fabrikant van geneesmiddelen voor gewichtsverlies. Zonder de farmaceutische industrie zou het BBP waarschijnlijk slechts licht zijn gegroeid.

Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de hogere inflatie in landen met een expansiever begrotingsbeleid te wijten is aan het feit dat de overheidsuitgaven hebben moeten reageren op kostenschokken. Landen die bijvoorbeeld vatbaarder zijn voor aanbodschokken als gevolg van een hoger aandeel voedsel en energie in de mand met goederen, hebben uitgebreidere en duurzamere afschermingsmaatregelen genomen voor gewone consumenten. De omkering van deze maatregelen is echter traag, wat ook het desinflatieproces vertraagt.

Een nieuwe bedreiging voor de inflatie is de escalatie van de loonvraag in de grote economieën van de EU. Uit cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat de stijging van de collectief overeengekomen lonen in het vierde kwartaal stabiel was op iets minder dan 3%. Tegelijkertijd worden deze cijfers met een aanzienlijke vertraging gepubliceerd en tonen ze een nogal achterhaald beeld dat de lopende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers negeert. Een heel ander beeld komt naar voren uit de internetzoekgegevens, waar vragen over loonsverhogingen historische hoogtepunten bereiken in bijna alle grote EU-economieën. Zo zoeken Nederlandse internetgebruikers nu twee keer zoveel naar termen met betrekking tot loonsverhogingen dan in 2016-2019, dus vóór de pandemie. In een dergelijke omgeving is een snelle desinflatie zeer onwaarschijnlijk. 

Quelle: Google Trends

Gehaltserhöhung = Salarisverhoging, Lohnerhöhung = Loonsverhoging, Loonsverhoging = Loonsverhoging, Salarisverhoging = Salarisverhoging, Augmenter = Verhogen, Aumento = Verhogen

Samenvattend is de impact van het begrotingsbeleid in 2023 vrij intuïtief en leerzaam gebleken, hoewel het de moeite waard is op te merken dat de gevolgen van sommige fiscale instrumenten ook over een langere periode dan slechts een paar kwartalen zullen verschijnen (bijvoorbeeld investeringen, onderwijsuitgaven, enz.). Landen die een expansief begrotingsbeleid volgden, moesten een hogere inflatie accepteren, maar slaagden erin een recessie te vermijden, terwijl regeringen die zich richtten op steun van de centrale bank een recessie/zwakkere groei moesten accepteren, maar aan het einde van het jaar lagere inflatiecijfers bereikten.

Gefira 82: Een dode vogel spreidt zijn vleugels.

De rijke elites zijn uit op de verbetering van de wereld. Dat is tenminste wat ze beweren en ons willen doen geloven. Zoals het nu is, kun je op het moment dat je de oppervlakte van de realiteit om ons heen weghaalt, zien dat de wereld – de westerse wereld – een hellend vlak afgaat – en snel – ook al lijken de bestaande machten geen slaap te verliezen over dit feit. Ze komen niet met een oplossing om het debacle te voorkomen, ze zoeken niet naar een uitweg uit de situatie waarin ze de wereld hebben gebracht. De rijke elites blijven mensen van kleur (zoals ze zeggen), mensen van de regenboog en andere groepen waarvan de vermelding gevaarlijk is, de voeten kussen. De conflicten die zich voordoen lopen uit de hand, maar dat kan de rijke elites niets schelen. De presidenten, premiers en ministers produceren vreemd gemompel op de melodie van het tot stand brengen van een betere wereld en het verzet tegen ‘extreem-rechts’. Gefira 82 legt de dystopie bloot waarin we leven en noemt de bluf van de elites, waarbij ze de huidige toestand van Italië, een van de belangrijkste westerse economieën, analyseert.

Afgaande op Italië (en als we het beeld uitbreiden naar de rest van Europa samen met de Verenigde Staten) kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de westerse wereld een dode man is, dat het Westen een omslagpunt heeft bereikt (volgens een optimist) of een punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is (de visie van een pessimist); dat het een omhulsel van zijn vroegere zelf is geworden en zijn filosofische strekking heeft verloren. Terwijl ze in troebel water navigeren, blijven de rijke elites ideeën van transhumanisme, klimaatverandering of trans- of supranationalisme drijven. Al deze ideeën staan haaks op het gezonde verstand en de wensen van de man in de straat. De individuen van alle politieke strekkingen die de hele tijd de show runnen en de hele tijd bezig zijn, zijn fysiek niet fit, noch mentaal in staat, laat staan moreel bereid om de realiteit te zien voor wat ze feitelijk is, om de koers te veranderen voordat het te laat is. Ze zijn verwikkeld in conflicten die nooit hadden hoeven plaatsvinden. Hoewel hun monden vol vrede en liefde voor de hele mensheid zijn, spuwen ze diepgewortelde haat uit tegen gekozen ‘dictators’ en ‘autocraten’.

Zonder suikercoating toont Gefira 82 de Italiaanse (lees: westerse) schijnheilige belangengroepen die zo graag pralen over deugden en ondeugden, terwijl ze buitenlandse landen de democratie in bombarderen of hun eigen burgers de mond snoeren. Deze westelijke toren van Babel is niet in staat de toenemende verliezen te onderkennen die zij lijdt; integendeel, de specifieke belangengroepen leggen uitzinnig hun nek op het hakblok van de geschiedenis, zonder het te beseffen. En – wat een ironie! – geen enkele parallel met het lot van het oude Rome is suggestief genoeg voor degenen die beweren wakker te zijn om wakker te worden! Ze zijn hopeloos ongevoelig voor de rede.

In plaats van de conflicten te de-escaleren waar ze (op zijn zachtst gezegd) bij betrokken zijn geweest, geven ze er de voorkeur aan deze rit voort te zetten op een wankel pad, waarbij ze het ravijn in gaan, zonder een tijdje te pauzeren en zich te realiseren dat Armageddon misschien net achter de horizon ligt. . De historische fout die ze in Oekraïne hebben veroorzaakt, het sociale verval in hun eigen land waar ze medeplichtig aan zijn, de eeuwige oorlogen waarin ze verwikkeld zijn, de verzwakking van een paar grote economieën als gevolg van de Green Deal-gekte – dit alles en nog veel meer zijn de tekenen van het begin van het einde. Om te overleven proberen de belangengroepen de miljoenen te kalmeren door uitbundig consumentisme en vooral morele losbandigheid, wat hen uiteindelijk zal helpen in deze anders nauwelijks houdbare machtspositie te blijven. Dat is hun enige ticket om te overleven.

Hoe zien we dit eindigen met al die elites die hun morele superioriteit oppoetsen (terwijl ze die niet hebben), met al die schertsfiguren van presidenten (Biden, Macron), premiers (Rishi Sunak, Scholz, Meloni) en ministers (Baerbock) , met al hun sombere mislukkingen, met hun morele verdorvenheid en de vrije val van de westerse naties, waarbij de diplomatie naar een historisch laag niveau zakt? En ja hoor, er is geen houden aan. De belangengroepen, de rijke elites, de bestaande machten, de managers van de wereld – of welke andere naam ze ook mogen dragen – zullen blijven optreden als spreekbuizen van dezelfde weerzinwekkende ideologieën, ze zullen doorgaan op hun pad van vervanging van klassenoorlogen door rassenoorlogen de onverdraagzaamheid tussen hetero- en homoseksuelen. Al die presidenten, premiers en ministers zullen zeker dingen rechtstreeks uit hun voorgehouden draaiboeken of scripts blijven doen, en ons zegenen met hun blockbuster-ideeën over de Green Deal (geen vleesconsumptie, geen gebruik van auto’s, geen reizen met het vliegtuig) , de talloze zogenaamde genders en etnische vervanging. Ze zullen doorgaan met het zaaien van angst over van alles en nog wat, ze zullen boemanverhalen verspreiden en miljarden dollars rondgooien om operaties voor regimeverandering over de hele wereld te financieren, ze zullen de pregeborenen afslachten (dat is wat het woord pre-g-nant – prae- natus betekent) en geboren onschuldigen en controleren het verhaal in de massamedia door middel van wetten tegen haatzaaien. Helaas moet deze enorme stank zijn beloop hebben tot zijn bittere einde. Er bestaat geen wondermiddel. De leeftijd en gezondheid van president Biden zijn de weerspiegeling van de leeftijd en gezondheid van het Westen en een voorbode van de nabije toekomst van het Westen. Als je het niet gelooft, denk dan eens aan de seniele USSR president Leonid Brezjnev en tel de jaren tussen zijn ondergang en de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Ierse moed

Op 27 november van dit jaar legde de Irish National Party (An Páirtí Náisiúnta) een verklaring af ter verdediging van de Ierse nationaliteit, tegen de oncontroleerbare massale toestroom van buitenlanders. De verklaring hekelt het “verachtelijke, opgekochte politieke establishment” dat een beleid van open grenzen voert en de Ieren stapsgewijs tot een minderheid in hun eigen land maakt. De verklaring drukt de bezorgdheid uit van de Nationale Partij over de toekomst van de Ierse identiteit en het voortbestaan van het Ierse volk. Het vestigt de aandacht van de luisteraar op de desastreuze gevolgen die grote aantallen buitenlanders veroorzaken op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en medische zorg. Het veroordeelt deze aanhoudende zondvloed, die duidelijk wordt aangemoedigd en gepromoot door de verraderlijke elites. Een groot deel van de verklaring is gewijd aan de toenemende misdaad als gevolg van de toestroom van buitenlanders.

Zover, zo goed. De Ieren hebben, net als elke andere nationaliteit, het recht zichzelf te beschermen tegen de toestroom van buitenlanders. Als de mensenrechten die bij elke gelegenheid worden aangehaald, met de ernst moeten worden beschouwd die ze verdienen, dan moet worden voorkomen dat elke nationale gemeenschap wordt verwaterd door een enorme vermenging met buitenlanders.

Ook de buitenlanders, de vreemdelingen, de immigranten – noem maar op – moeten zich met de nodige terughoudendheid gedragen. Ze zouden zeker niet graag zien dat hun eigen oorsprongsland zo verandert door massa-immigratie; ongetwijfeld zouden ze het niet leuk vinden om buitenlanders te huisvesten en voor hen te zorgen; Het valt niet te ontkennen dat ze er niet blij mee zouden zijn een minderheid te worden in hun eigen land. Waarom brengen ze die ramp dan anderen toe? 

Omdat er niet zoiets bestaat als mensenrechten: we hebben alleen het recht van de sterken over de zwakken, en het recht van de sluwe over de zachtmoedigen. Omdat de westerse regeringen immigratie naar hun eigen land blijven bevorderen, omdat ze de dagelijkse toestroom van buitenlanders tolereren en volledig voor hen blijven zorgen, profiteren de andere etniciteiten er eenvoudigweg van. Ze moeten de westerse landen dan ook wel zien in termen van – vergeef het woord – sukkels.

Desondanks zouden de buitenlanders, als ze ‘eerbare’ mensen waren, zich niet aan andere etniciteiten opdringen. Ze weten heel goed dat ze niet welkom zijn bij het gewone volk, ze weten heel goed dat ze alleen van het vet van het land leven, omdat de verraderlijke elites van de westerse landen het juist vinden om hun eigen volk uit te buiten en de geproduceerde rijkdom te herverdelen aan immigranten. Helaas bestaan er, zoals hierboven gezegd de mensenrechten niet echt: als de mens de kans krijgt om te moorden en er mee zou wegkomen, zal hij ook moorden plegen.

Met alle medeleven en begrip onthult de verklaring van de Nationale Partij meer dan er staat. Bij de bespreking van de gevolgen van de toestroom van buitenlanders wordt slechts één etniciteit genoemd – drie keer – en dat zijn Oekraïners. Het is moeilijk te geloven dat de Nationale Partij zo ontsteld is over de komst van Oekraïners. Oekraïners zijn blank, Europees, (post-)christelijk en hebben – net als alle Slaven – een diep minderwaardigheidscomplex ten opzichte van het Westen en alles wat westers is, dus dit complex zal hen ertoe aanzetten hun uiterste best te doen om zich te assimileren en te integreren met de Ierse natie. Het is duidelijk dat het niet de Oekraïners zijn wiens aanwezigheid in Ierland door de Nationale Partij kwalijk wordt genomen: het zijn de Derdewerelders die niet welkom zijn, en terecht. Waarom worden ze dan niet vermeld in de verklaring van de Nationale Partij?

De Ierse patriotten hebben slechts zoveel moed dat ze met de vinger naar andere Europeanen kunnen wijzen.

De drie grootste gevaren voor Nederland (vertaald uit het Duits)

I. Demografie

De autochtone bevolking van Nederland neemt sterk af. De drommen migranten die hierheen worden gebracht, vullen de arbeidsbureaus niet; in plaats daarvan vullen ze de zakken van de bendes en de ontwikkelaars die door de overheid gefinancierde woningbouwprojecten voor de migranten bouwen. Gigantische sociale uitkeringen voor migranten moeten hen aanmoedigen om niet te werken en veel kinderen te krijgen, zodat de demografische kloof van Nederland wordt opgevuld. Toch zou de demografische kloof eerder moeten worden opgevuld door werkende professionals en niet door de onderwijsachtergestelde nieuwkomers uit de Derde Wereld die alleen maar geld beuren en niets produceren. Mensen die bij ASML werken, kwamen bijvoorbeeld niet met rubberbootjes via de Middellandse Zee naar Rotterdam naar Nederland. Het zijn vaak buitenlanders, maar ze moeten een zwaar sollicitatieproces doorlopen en worden specifiek uitgekozen.

Zoals onze redactiecollega en zijn team ooit met behulp van Cerberus 2.0-software hebben berekend, zullen de Nederlanders uiterlijk in 2070 een minderheid in hun land vormen. In een aparte video hebben we de demografische ontwikkelingen geïllustreerd.

In het mooie Nederland van de toekomst zal alles anders zijn. Feestdagen zullen heel anders gevierd worden, bijvoorbeeld 5 december. Zwarte Piet zal de witte baard van Sinterklaas dragen en de witte Sinterklaas zal hem dienen. Zo zou het moeten zijn in de nieuwe mooie wereld zonder racisme.

Pakjesavond is niet veranderd sinds 1664, toen Jan Steen zijn “Het Sint Nicolaasfeest” schilderde (Rijksmuseum, Amsterdam).

II. De Euro

Nederlanders werken hard en kunnen straks pas op 67-jarige leeftijd met pensioen. Hoe is dit verenigbaar met Italië en Frankrijk, de landen in de gemeenschappelijke eurozone, waar de pensioenleeftijd 62 jaar is?

Niet iedereen binnen de Nederlandse elites is blind. Voormalig minister van Financiën Hans Hoogervorst heeft lang volgehouden dat de euro niet langer houdbaar is. In een interview met dagblad De Telegraaf zei de econoom: “Als Nederland nu tot de eurozone zou toetreden en de gemeenschappelijke munt zou invoeren, zou dat waanzin zijn (De Telegraaf).”

Hoogervorst spaarde de Europese Centrale Bank (ECB), die al jaren de schulden van zwakke landen in de eurozone financiert, niet. “Vanwege het beleid van de ECB in landen met schulden als Italië dacht men dat alle remmen konden worden losgelaten.”

Ook voormalig DNB-hoofd hoogleraar Lex Hoogduin is kritisch over de eenheidsmunt:

De eurozone heeft vrijwel alle regels genegeerd die in de jaren negentig zijn overeengekomen en neemt nu de kenmerken aan van een Latijnse (Zuid-Europese of Frans-Italiaanse) monetaire unie. Zo’n Latijnse monetaire unie heeft onder meer hoge inflatie en lage rentetarieven, en in een dergelijke omgeving is een op kapitaal gebaseerd pensioenstelsel onhoudbaar’, aldus Hoogduin. “Nederland is het enige van de 19 landen van de eurozone met een dergelijk kapitaalgebaseerd pensioenstelsel. Het spaargeld van gepensioneerden in zo’n op kapitaal gebaseerd systeem smelt weg bij hoge inflatie en lage rentetarieven.” Hoogduin is het eens met toenmalig VVD-voorzitter Frits Bolkestein, die vóór de millenniumwisseling waarschuwde dat het Nederlandse pensioenstelsel in de eurozone onhoudbaar zou blijken. (Wynias Week) (Er komt een nieuw stelsel, afwachten hoe dat gaat. red.) 

III. De eco-terreur

Het lijkt erop dat de dagen van centraal geleide economieën in het Oostblok tot het verleden behoren, maar als je naar allerlei beperkingen, limieten en emissierechten van de EU kijkt, zou je kunnen zeggen dat het socialisme en Lenin voortleven in het Westen. Het ecologisch totalitarisme lijkt een zware tol te eisen, vooral in Nederland.

Een jaar geleden besloten de centrale planners van Nederland om de uitstoot van stikstof en ammoniak in 2030 te beperken. Het doel was om de uitstoot in 2030 met 50 procent te verminderen, en in sommige delen van het land zelfs met 70 procent, wat zou neerkomen op een vermindering van de landbouwproductie. productie met een derde. Hoe verbaasd waren de trawanten van Mark Rutte, de oude ‘liberale’ revolutionairen, toen boeren de straat op gingen en de grond rond het huis van de minister verantwoordelijk voor eco-hervorming dik werd bestrooid met verse mest. De groene revolutionairen kwamen tussenbeide in de stijl van de Rode Garde: bij Heerenveen werden de demonstranten met scherp beschoten omdat de regering van Rutte in de zak van de bouwsector en industriële lobby zat: zo’n radicaal plan om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak terug te dringen was slechts een voorwendsel voor onteigening of omzetting van landbouwgrond in industriegrond of nederzettingen voor migranten, wat overigens in de praktijk zou leiden tot meer vervuiling in het algemeen en luchtvervuiling in het bijzonder.

De boeren, die de sleutelsector van de Nederlandse economie vertegenwoordigen (de landbouwexport alleen al is 105 miljard euro waard), kwamen samen en vormden hun eigen partij – BBB. Sinds 15 maart van dit jaar, toen de BBB de verkiezingen won, zou elke premier in Europa vijf keer moeten nadenken voordat hij een klimaatkruistocht aankondigde. Zoals een van de demonstranten van 2022 tegen een verslaggever van radiostation BNR zei: “Klimaatfreaks moeten ook eten.”

Maar de strijd tegen de freaks uit Brussel zal niet zo gemakkelijk gewonnen worden. Ze zullen hun kwaad blijven doen omdat ze in hun ideologie geloven. Het is eigenlijk hun religie. 

gif loading