Ierse moed

Op 27 november van dit jaar legde de Irish National Party (An Páirtí Náisiúnta) een verklaring af ter verdediging van de Ierse nationaliteit, tegen de oncontroleerbare massale toestroom van buitenlanders. De verklaring hekelt het “verachtelijke, opgekochte politieke establishment” dat een beleid van open grenzen voert en de Ieren stapsgewijs tot een minderheid in hun eigen land maakt. De verklaring drukt de bezorgdheid uit van de Nationale Partij over de toekomst van de Ierse identiteit en het voortbestaan van het Ierse volk. Het vestigt de aandacht van de luisteraar op de desastreuze gevolgen die grote aantallen buitenlanders veroorzaken op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en medische zorg. Het veroordeelt deze aanhoudende zondvloed, die duidelijk wordt aangemoedigd en gepromoot door de verraderlijke elites. Een groot deel van de verklaring is gewijd aan de toenemende misdaad als gevolg van de toestroom van buitenlanders.

Zover, zo goed. De Ieren hebben, net als elke andere nationaliteit, het recht zichzelf te beschermen tegen de toestroom van buitenlanders. Als de mensenrechten die bij elke gelegenheid worden aangehaald, met de ernst moeten worden beschouwd die ze verdienen, dan moet worden voorkomen dat elke nationale gemeenschap wordt verwaterd door een enorme vermenging met buitenlanders.

Ook de buitenlanders, de vreemdelingen, de immigranten – noem maar op – moeten zich met de nodige terughoudendheid gedragen. Ze zouden zeker niet graag zien dat hun eigen oorsprongsland zo verandert door massa-immigratie; ongetwijfeld zouden ze het niet leuk vinden om buitenlanders te huisvesten en voor hen te zorgen; Het valt niet te ontkennen dat ze er niet blij mee zouden zijn een minderheid te worden in hun eigen land. Waarom brengen ze die ramp dan anderen toe? 

Omdat er niet zoiets bestaat als mensenrechten: we hebben alleen het recht van de sterken over de zwakken, en het recht van de sluwe over de zachtmoedigen. Omdat de westerse regeringen immigratie naar hun eigen land blijven bevorderen, omdat ze de dagelijkse toestroom van buitenlanders tolereren en volledig voor hen blijven zorgen, profiteren de andere etniciteiten er eenvoudigweg van. Ze moeten de westerse landen dan ook wel zien in termen van – vergeef het woord – sukkels.

Desondanks zouden de buitenlanders, als ze ‘eerbare’ mensen waren, zich niet aan andere etniciteiten opdringen. Ze weten heel goed dat ze niet welkom zijn bij het gewone volk, ze weten heel goed dat ze alleen van het vet van het land leven, omdat de verraderlijke elites van de westerse landen het juist vinden om hun eigen volk uit te buiten en de geproduceerde rijkdom te herverdelen aan immigranten. Helaas bestaan er, zoals hierboven gezegd de mensenrechten niet echt: als de mens de kans krijgt om te moorden en er mee zou wegkomen, zal hij ook moorden plegen.

Met alle medeleven en begrip onthult de verklaring van de Nationale Partij meer dan er staat. Bij de bespreking van de gevolgen van de toestroom van buitenlanders wordt slechts één etniciteit genoemd – drie keer – en dat zijn Oekraïners. Het is moeilijk te geloven dat de Nationale Partij zo ontsteld is over de komst van Oekraïners. Oekraïners zijn blank, Europees, (post-)christelijk en hebben – net als alle Slaven – een diep minderwaardigheidscomplex ten opzichte van het Westen en alles wat westers is, dus dit complex zal hen ertoe aanzetten hun uiterste best te doen om zich te assimileren en te integreren met de Ierse natie. Het is duidelijk dat het niet de Oekraïners zijn wiens aanwezigheid in Ierland door de Nationale Partij kwalijk wordt genomen: het zijn de Derdewerelders die niet welkom zijn, en terecht. Waarom worden ze dan niet vermeld in de verklaring van de Nationale Partij?

De Ierse patriotten hebben slechts zoveel moed dat ze met de vinger naar andere Europeanen kunnen wijzen.

De drie grootste gevaren voor Nederland (vertaald uit het Duits)

I. Demografie

De autochtone bevolking van Nederland neemt sterk af. De drommen migranten die hierheen worden gebracht, vullen de arbeidsbureaus niet; in plaats daarvan vullen ze de zakken van de bendes en de ontwikkelaars die door de overheid gefinancierde woningbouwprojecten voor de migranten bouwen. Gigantische sociale uitkeringen voor migranten moeten hen aanmoedigen om niet te werken en veel kinderen te krijgen, zodat de demografische kloof van Nederland wordt opgevuld. Toch zou de demografische kloof eerder moeten worden opgevuld door werkende professionals en niet door de onderwijsachtergestelde nieuwkomers uit de Derde Wereld die alleen maar geld beuren en niets produceren. Mensen die bij ASML werken, kwamen bijvoorbeeld niet met rubberbootjes via de Middellandse Zee naar Rotterdam naar Nederland. Het zijn vaak buitenlanders, maar ze moeten een zwaar sollicitatieproces doorlopen en worden specifiek uitgekozen.

Zoals onze redactiecollega en zijn team ooit met behulp van Cerberus 2.0-software hebben berekend, zullen de Nederlanders uiterlijk in 2070 een minderheid in hun land vormen. In een aparte video hebben we de demografische ontwikkelingen geïllustreerd.

In het mooie Nederland van de toekomst zal alles anders zijn. Feestdagen zullen heel anders gevierd worden, bijvoorbeeld 5 december. Zwarte Piet zal de witte baard van Sinterklaas dragen en de witte Sinterklaas zal hem dienen. Zo zou het moeten zijn in de nieuwe mooie wereld zonder racisme.

Pakjesavond is niet veranderd sinds 1664, toen Jan Steen zijn “Het Sint Nicolaasfeest” schilderde (Rijksmuseum, Amsterdam).

II. De Euro

Nederlanders werken hard en kunnen straks pas op 67-jarige leeftijd met pensioen. Hoe is dit verenigbaar met Italië en Frankrijk, de landen in de gemeenschappelijke eurozone, waar de pensioenleeftijd 62 jaar is?

Niet iedereen binnen de Nederlandse elites is blind. Voormalig minister van Financiën Hans Hoogervorst heeft lang volgehouden dat de euro niet langer houdbaar is. In een interview met dagblad De Telegraaf zei de econoom: “Als Nederland nu tot de eurozone zou toetreden en de gemeenschappelijke munt zou invoeren, zou dat waanzin zijn (De Telegraaf).”

Hoogervorst spaarde de Europese Centrale Bank (ECB), die al jaren de schulden van zwakke landen in de eurozone financiert, niet. “Vanwege het beleid van de ECB in landen met schulden als Italië dacht men dat alle remmen konden worden losgelaten.”

Ook voormalig DNB-hoofd hoogleraar Lex Hoogduin is kritisch over de eenheidsmunt:

De eurozone heeft vrijwel alle regels genegeerd die in de jaren negentig zijn overeengekomen en neemt nu de kenmerken aan van een Latijnse (Zuid-Europese of Frans-Italiaanse) monetaire unie. Zo’n Latijnse monetaire unie heeft onder meer hoge inflatie en lage rentetarieven, en in een dergelijke omgeving is een op kapitaal gebaseerd pensioenstelsel onhoudbaar’, aldus Hoogduin. “Nederland is het enige van de 19 landen van de eurozone met een dergelijk kapitaalgebaseerd pensioenstelsel. Het spaargeld van gepensioneerden in zo’n op kapitaal gebaseerd systeem smelt weg bij hoge inflatie en lage rentetarieven.” Hoogduin is het eens met toenmalig VVD-voorzitter Frits Bolkestein, die vóór de millenniumwisseling waarschuwde dat het Nederlandse pensioenstelsel in de eurozone onhoudbaar zou blijken. (Wynias Week) (Er komt een nieuw stelsel, afwachten hoe dat gaat. red.) 

III. De eco-terreur

Het lijkt erop dat de dagen van centraal geleide economieën in het Oostblok tot het verleden behoren, maar als je naar allerlei beperkingen, limieten en emissierechten van de EU kijkt, zou je kunnen zeggen dat het socialisme en Lenin voortleven in het Westen. Het ecologisch totalitarisme lijkt een zware tol te eisen, vooral in Nederland.

Een jaar geleden besloten de centrale planners van Nederland om de uitstoot van stikstof en ammoniak in 2030 te beperken. Het doel was om de uitstoot in 2030 met 50 procent te verminderen, en in sommige delen van het land zelfs met 70 procent, wat zou neerkomen op een vermindering van de landbouwproductie. productie met een derde. Hoe verbaasd waren de trawanten van Mark Rutte, de oude ‘liberale’ revolutionairen, toen boeren de straat op gingen en de grond rond het huis van de minister verantwoordelijk voor eco-hervorming dik werd bestrooid met verse mest. De groene revolutionairen kwamen tussenbeide in de stijl van de Rode Garde: bij Heerenveen werden de demonstranten met scherp beschoten omdat de regering van Rutte in de zak van de bouwsector en industriële lobby zat: zo’n radicaal plan om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak terug te dringen was slechts een voorwendsel voor onteigening of omzetting van landbouwgrond in industriegrond of nederzettingen voor migranten, wat overigens in de praktijk zou leiden tot meer vervuiling in het algemeen en luchtvervuiling in het bijzonder.

De boeren, die de sleutelsector van de Nederlandse economie vertegenwoordigen (de landbouwexport alleen al is 105 miljard euro waard), kwamen samen en vormden hun eigen partij – BBB. Sinds 15 maart van dit jaar, toen de BBB de verkiezingen won, zou elke premier in Europa vijf keer moeten nadenken voordat hij een klimaatkruistocht aankondigde. Zoals een van de demonstranten van 2022 tegen een verslaggever van radiostation BNR zei: “Klimaatfreaks moeten ook eten.”

Maar de strijd tegen de freaks uit Brussel zal niet zo gemakkelijk gewonnen worden. Ze zullen hun kwaad blijven doen omdat ze in hun ideologie geloven. Het is eigenlijk hun religie.