Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
The downfall of a tradition: Black Pete – Zwarte Piet

Author: The President
The Dutch original follows the English translation.

As a young boy, Sinterklaas Eve on December 5, the eve of his birthday, was pretty much the most exciting day of the year. Good children got presents from Sinterklaas, bad children could be punished by Zwarte Piet by getting blows with the rod. In case of serious misconduct you could even be transported to Spain in Black Pete’s bag. Recently, Sinterklaas apologized for this on national television. Hopefully, the future 2030 Saint (pictured below) will prove just as forgiving to sinful children.

We would put our shoe by the stove for weeks in advance and every morning I would sneak down to see if Pete had dropped by. He would reportedly come down the chimney to put some candy in. Sometimes I would put a carrot in the shoe for Santa’s horse.

On that particular night I would sit in the room with my parents, waiting for Sinterklaas to visit. The tension was unbearable. The moment I heard a knock on the window and I would crawl into the corner of the sofa with fright. The tension was not over. Sinterklaas and Piet would make us wait at least a further 10 minutes. Eventually, they would come in and with awe I would look up at Saint Nicholas and with due respect I would keep my distance from Piet. In the end it usually turned out that my sins were not too bad, so Piet would start handing out candy and eventually a gift in the name of Saint Nicholas. The Saint usually appeared as an old, dignified gentleman who was mentally no longer completely there while Piet acted as his right-hand man who would help the somewhat dull Saint. The Saint did not seem to be able to make it on his own and gratefully relied on his helper.

And let’s face it. Black Pete eventually had to do all the logistical work. It is clear that without Pete we could forget about our candy and presents. In the end we had nothing but awe and respect for Black Petes.

Now that I am much older, that picture appears to be incorrect if we are to believe the colored non-European immigrants. In our guests opinion Black Pete is an expression of racism. Neither I nor my parents had any notion of this in my childhood. So it is not surprising that we now experience this as insulting and find it strange to have to integrate into our own country.

That traditions slowly change is true of all times and places and the fact in itself is not a problem either. It is the way in which it happens that is bad. It is also strange that immigrants of color do not want to be associated with some of the best-oiled distribution network out there. Even more astonishing is the criticism when one considers that Zwarte Piet has been allowed to beat young white children for decades without ending up in jail!

The parallels between Sinterklaas and his Piet and contemporary society are abundantly clear. The original population is aging rapidly and can be compared with the older, somewhat senile, generous Saint Nicholas. The young immigrants are comparable to, according to legend, Moorish Black Petes. The Moors were a North African Berber tribe and therefore Muslim.

The comparison becomes even clearer when one considers that our Western societies have been playing Santa Claus for its citizens and immigrants for years. Guess who is currently delivering the gifts ordered by the Internet, either for one’s self or others. These are predominantly the colored Muslim immigrants in their vans. In any case, it all fits nicely in with the vision of our political elite about how our society should develop.

All these discussions in recent years have de facto killed the Sinterklaas tradition. Most retailers are already skipping the whole celebration in favor of Christmas.

The downfall of a tradition: Black Pete – Zwarte Piet

* * *

De ondergang van een traditie: Zwarte Piet

Als jong jongetje was Sinterklaasavond op 5 december de vooravond van diens verjaardag, wel zo’n beetje de spannendste dag van het jaar. Lieve kinderenkregen kadootjes van Sinterklaas, stoute kinderen konden gestraft worden door Zwarte Piet door klappen te krijgen met de roe .Bij ernstige misdragingen kon je zelfs in de zak van Zwarte Piet afgevoerd worden naar Spanje. Kort geleden heeft Sinterklaas daarvoor op de nationale televisie zijn excuses aangeboden. Hopelijk dat de toekomstige Sint net zo vergevingsgezind blijkt.

Al weken zetten wij onze schoen bij de kachel en ieder morgen sloop ik al bijtijds naar beneden om te kijken of Piet was langsgeweest. Hij kwam naar verluid door de schoorsteen naar beneden om er wat in te leggen. Soms legde ik een wortel in de schoen voor het paard van de Sint.

Op de grote avond zat ik met mijn ouders in de kamer te wachten tot Sinterklaas op bezoek zou komen. De spanning was te snijden. Op een gegeven moment werd op het raam gebonkt en ik kroop van schrik in de hoek van de bank. De spanning was nog niet over want Sint en Piet lieten ons nog zeker 10 minuten wachten. Uiteindelijk kwamen ze binnen en met ontzag keek ik op tegen de Sint en met gepaste eerbied bleef ik op afstand van Piet. Uiteindelijk bleek het met mijn zonden wel mee te vallen en Piet begon in naam van de Sint mij snoep en uiteindelijk kadootje uit te reiken. De Sint kwam meestal over als een oude gewichtige heer die er geestelijk niet meer helemaal bij was en Piet de uiteindelijke gemoedelijke helper die de suffe Sint meestal corrigeerde. De beste Sint leek het in zijn eentje niet te redden en kon blij zijn met zijn helpers.

En laten we wel zijn Zwarte Piet moest uiteindelijk al het logistieke werk doen. Het is duidelijk dat wij zonder de Pieten wij konden fluiten naar ons snoep en kadootjes. Uiteindelijk hadden wij alleen maar ontzag en respect voor de Zwarte Pieten.

Nu ik veel ouder ben blijkt dat beeld niet te kloppen indien wij de gekleurde niet Europese immigranten moeten geloven. Zwarte Piet is een uiting van racisme aldus onze gasten. Zowel ik als mijn ouders hadden daar in mijn kinderjaren geen notie van. Dus is het niet raar dat wij dat nu als beledigend ervaren en het vreemd vinden nu te moeten integreren in ons eigen land.

Dat tradities langzaam veranderen is van alle tijden en is ook niet erg. Wel is de manier waarop het gebeurt erg. Het is ook wel vreemd dat gekleurde immigranten niet geassocieerd willen worden met zo’n beetje het best geoliede distributie netwerk dat er bestaat. Nog verbazingwekkender is de kritiek als men bedenkt dat Zwarte Piet al tientallen jaren jonge blanke kindertjes mocht afranselen zonder daarvoor in de gevangenis te belanden.

De paralellen tusen Sint en zijn Pieten en de hedendaagse maatschappij zijn overduidelijk. De oorspronkelijke bevolking veroudert in ijltempo en kan vergeleken worden met de oudere ietwat seniele goedgeefse Sinterklazen. De jonge immigranten zijn vergelijkbaar met, volgens de legende, Moorse Zwarte Pieten. De Moren waren een Noord-Afrikaanse Berber stam en dus Moslims.

Nog duidelijker wordt de vergelijking als men bedenkt dat onze westerse samenlevingen al jarenlang Sinterklaas spelen voor zijn burgers en immigranten. Raad eens wie momenteel de al dan niet zelf gegeven internet kadootjes rondbrengen? Dat zijn overwegend de gekleurde moslim immigranten in hun bestelbusjes. In ieder geval past het allemaal mooi in de visie van onze politiek elite over hoe onze samenleving zich moet ontwikkelen.

Door al deze in de laatste jaren gevoerde discussies is de Sinterklaas traditie de facto om zeep geholpen. De meeste winkeliers slaan het hele feest al over ten gunste van Kerstmis.

The downfall of a tradition: Black Pete – Zwarte Piet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More